Lời ngỏ

Thưa mọi người trong họ, qua nhiều trở ngại cuối cùng trang gia phả giòng họ Nguyễn làng Phương Quan cũng đã được thành lập, tuy nhiên đây mới chỉ là một bước nhỏ trên một chặng đường dài thu thập dữ kiện gia phả. Những dữ kiện liên quan đến giòng tộc nếu không được lưu dữ lại là một mất mát cho bà con trong họ và cho con cháu sau này. Vì vậy tôi khẩn thiết yêu cầu mọi người trong họ hãy phụ giúp bằng cách cung cấp các dữ kiện liên quan đến cá nhân, gia dình, giòng tộc, đặc biệt nếu có điều kiện hỏi han thêm các bậc trưởng thượng trong họ về các đời trước sợ rằng mai đây các cụ trăm tuổi các dữ kiện về giòng tộc mai một theo.

Favorites
Tổ phụ giòng họ Nguyễn làng Phương Quan, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Bắc Việt Nam
Gia phả họ Nguyễn làng Phương Quan, Thanh Miện, Hải Dương - The Nguyen of Phuong Quan
News
Thành viên mới
Sunday, May 10, 2015 2:51 AM

Garrick Nguyen Stevenson chắt đời thứ 6 sanh tháng 3 2015

Who is online
No signed-in and no anonymous users